Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Tο ελληνικό Κοινοβούλιο, σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων της σύμβασης ανταλλαγής, αποφασίζει την απόδοση προκαταβολής μέχρι την τελική αποπληρωμή της αξίας της περιουσίας που είχαν εγκαταλείψει οι πρόσφυγες στη Μικρά Ασία.