Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τεχνόπολις – Γκάζι Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Προστασίας και Ανάδειξης Βιομηχανικού – Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών» (εφεξής η «Εταιρεία»), με έδρα στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ. 100, δημιούργησε, στο πλαίσιο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», την ψηφιακή εφαρμογή Kids4thecity η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται μέσω της ανωτέρω ψηφιακής εφαρμογής.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία συλλέγει μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Kids4thecity τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου (υποκείμενα των δεδομένων) που κάνουν λήψη της εφαρμογής:

 • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Δεδομένα τοποθεσίας (location) των υποκειμένων των δεδομένων.

Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών επεξεργασίας, βασιζόμενη στην κάτωθι νομική βάση επεξεργασίας:

 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των υποκειμένων των δεδομένων, με σκοπό την επαλήθευσή τους ως χρήστες της ψηφιακής εφαρμογής.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα τοποθεσίας (location) των υποκειμένων των δεδομένων, με σκοπότην αποτελεσματικότερη περιήγηση του χρήστη στις διαδρομές της ψηφιακής εφαρμογής.  Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα, μόνο κατά την περιήγηση των χρηστών στις διαδρομές της ψηφιακής εφαρμογής. Μετά το πέρας της περιήγησης, η Εταιρεία παύει αυτόματα την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν αποθηκεύονται ούτε χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πλην της εκπλήρωσης των λειτουργιών της ψηφιακής εφαρμογής.

Η νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4624/2019, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει την συγκατάθεσή του. Εν προκειμένω, η συγκατάθεση για την επεξεργασία των ανωτέρω κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται από τα υποκείμενα των δεδομένων με τη συμπλήρωση σχετικού πεδίου (checkbox).

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία εγγυάται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής δεν υποβάλλονται, σε καμία περίπτωση, σε επεξεργασία χωρίς να συντρέχει η ανωτέρω νομική βάση επεξεργασίας (συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων) ή άλλη έγκυρη νομική βάση επεξεργασίας που προβλέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν κοινολογεί, με οποιονδήποτε τρόπο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία δύναται να ανακοινώσει ή να μεταβιβάσει τις ανωτέρω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συνεργάτη της, με αποκλειστικό σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής και την εν γένει υλοποίηση του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία». Στην περίπτωση κοινολόγησης των ανωτέρω κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο συνεργάτη της Εταιρείας, η Εταιρεία μεριμνά, ώστε ο συνεργάτης της να δεσμεύεται συμβατικώς για την εκ μέρους του σύννομη και σύμφωνη με την παρούσα Πολιτική επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων. Τέλος, η Εταιρεία κοινολογεί τις ανωτέρω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές, σε συμμόρφωση με το νόμο ή με δικαστική απόφαση ή με απόφαση διοικητικής αρχής.

Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των υποκειμένων των δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας για τον οποίο τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται εξαρχής. Όσον αφορά τα δεδομένα τοποθεσίας (location) των υποκειμένων των δεδομένων, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται, μόνο κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στις διαδρομές της εφαρμογής και, σε καμία περίπτωση, δεν τα αποθηκεύει μετά το πέρας αυτής. 

Δικαιώματα

Η Εταιρεία εγγυάται την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα:

 • Να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους σε σχέση με την επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων που βασίζονται σε αυτή κατά τα ανωτέρω.
 • Να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν και, εφόσον συμβαίνει αυτό, να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και στις σχετικές πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.
 • Να ζητήσουν την ενημέρωση ελλιπώς ή ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν.
 • Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ.
 • Να λάβουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
 • Να ζητήσουν τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Να υποβάλουν καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Η Εταιρεία εγγυάται ότι θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων, χωρίς χρέωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος. Η Εταιρεία δύναται να παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία, εφόσον ενημερώσει σχετικώς τα υποκείμενα των δεδομένων.

Επικοινωνία

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την υποβολή ερωτήσεων σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία, αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση info@kids4thecity.gr ή καλώντας στον αριθμό 2130109300.

Τροποποίησης της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στον χώρο της ψηφιακής εφαρμογής Kids4thecity, ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να είναι διαρκώς ενημερωμένα για τους όρους επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων που τα αφορούν. Καμία τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής δεν θα εφαρμοστεί πριν την σχετική ανάρτηση στον χώρο της ψηφιακής εφαρμογής.