Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Η Αμαλία Σιάτου είναι απόφοιτος του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθηνών από το 2004 με κατεύθυνση στη συντήρηση Ανασκαφικών και Ιστορικών Αντικειμένων και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στη Χημεία και Τεχνολογία Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2013. Είναι κάτοχος άδειας ανάληψης μελετών και έργων από το 2009 οπότε και εργάζεται κυρίως ως εργολάβος Συντήρησης αναλαμβάνοντας την επίβλεψη και εκτέλεση έργων συντήρησης τέχνεργων και μνημείων καθώς και μελέτες συντήρησης. Από το 2004 ασχολείται με τη συντήρηση και διατήρηση αντικειμένων και μνημείων που καλύπτουν ένα εύρος από αρχαιολογικά νομίσματα και τέχνεργα, λαογραφικές συλλογές έως υπαίθρια μνημεία και βιομηχανικές κατασκευές. Παράλληλα διεκπεραίωσε την εκτέλεση και επίβλεψη της συντήρησης των λίθινων και μετάλλινων δομικών και διακοσμητικών στοιχείων στο Μέγαρο Β. Κουλουρά, ιδιοκτησία του Μουσείου Μπενάκη. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα που αφορούν την προστασία και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.